Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Giới thiệu chung  

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Kinh tế - Tổng hợp


KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP

Kinhte

Email:  Khoakinhte_cdb@yahoo.com.vn

SĐT: 02303810875

Trưởng khoa: Trần Thị Thanh Thủy

Email: Tranthithanhthuy_cdb@yahoo.com.vn

1. Chức năng của khoa:
Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của trường có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.
2. Nhiệm vụ của khoa:

a) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường:

Phân công giảng dạy cho từng giảng viên, giáo viên trên cơ sở thống nhất với Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học. Quản lý, theo dõi số tiết giảng dạy của từng giảng viên, giáo viên trong năm học. Cân đối bố trí giờ giảng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về số giờ thừa, thiếu thuộc khoa, bộ môn trực tiếp quản lý.

Tổ chức coi thi, chấm thi học phần theo quy chế hiện hành; tổ chức các hoạt động ngoại khoá theo đặc thù chuyên môn từng ngành học;

Lập kế hoạch dự giờ giảng dạy cho giảng viên, giáo viên của khoa theo nguyên tắc mỗi giảng viên, giáo viên phải được khoa tổ chức dự giờ tối thiểu 1 lần/học kỳ; được Hội đồng đào tạo nhà trường dự giờ tối thiểu 1 lần/năm học;

Đánh giá, rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp giảng dạy, xếp loại giờ dạy làm cơ sở xếp loại giảng viên, giáo viên ngay sau khi dự giờ;

b) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ:

Tổ chức các hội nghị chuyên môn cấp khoa, bộ môn định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết; tổ chức các hội nghị khoa học tối thiểu 1 lần/học kỳ;

Chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, góp phần bổ sung nguồn tài chính cho trường.

c) Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng:

Quản lý, đánh giá giảng viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc đơn vị mình theo phân cấp của trường trong việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy, học tập và sinh hoạt;

Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. Hàng tuần, nhận xét đánh giá bằng văn bản và xác nhận vào bản nhận xét tuần về công tác giáo viên chủ nhiệm thuộc khoa quản lý và chuyển về Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên để theo dõi, tổng hợp;

Tổ chức các hội nghị thi đua, khen thưởng, kỷ luật cấp khoa theo quy chế hiện hành.

d) Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao; Chủ động xây dựng và đề xuất kế hoạch phát triển mô hình, thiết bị thí nghiệm - thực hành cho các ngành thuộc khoa quản lý trình Hiệu trưởng phê duyệt.

đ) Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập, thực nghiệm khoa học, giáo trình, tài liệu, thiết bị hỗ trợ giảng dạy;

e) Xây dựng kế hoạch và đề xuất thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa.

THÔNG TIN NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP

KKTTH

 (Theo Trường CĐ KT - KT Điện Biên)Tin liên quan