Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Chức năng nhiệm vụ  

Chức năng nhiệm vụ của Phòng KHCN & HTQT


 1. Chức năng

Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; thực hiện công tác tổng hợp; tư vấn việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác khoa học và công nghệ

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ trong Nhà trường. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ.

- Tham gia đề xuất, tuyển chọn, tư vấn, phản biện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học của Trường, hỗ trợ công tác tổ chức hội thảo khoa học của các đơn vị trong Nhà trường.

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ. Thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học, dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu.

- Tổ chức phổ biến ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vào các lĩnh vực công tác của Nhà trường và thực tiễn sản xuất nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Thiết lập các hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

- Thường trực công tác ISO. Tham mưu, đề xuất, thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong Nhà trường để quản lý giáo dục đào tạo, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng hệ thống và hiệu quả áp dụng vào công việc.

b) Quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình hợp tác của Nhà trường với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế của Nhà trường.

- Tìm kiếm thông tin về việc làm, nhu cầu sử dụng lao động.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, mời các chuyên gia đến tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Liên lạc với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp;

- Lựa chọn các ý tưởng dự án khả thi và có tính sáng tạo để tham dự các kỳ thi về khởi nghiệp.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết cho các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Trường, phối hợp xây dựng chương trình làm việc và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cho viên chức và HSSV được Nhà trường cử đi học tập, công tác ở nước ngoài, theo quy định của Nhà nước.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo với các tỉnh phía Bắc, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo hiệp định ký kết giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo với các tổ chức quốc tế, các quốc gia trong khu vực và thế giới theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động hợp tác quốc tế.

c) Công tác tổng hợp

- Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và Hiệu trưởng.

- Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch công tác, thông báo kết quả họp giao ban của Nhà trường hằng tháng.


 

 Tin liên quan