Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  

Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ và xét, công nhận sáng kiến cấp trường năm học 2017 - 2018


         Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 27/6/2018, Hội đồng khoa học công nghệ và Hội đồng sáng kiến Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên năm học 2017 – 2018 đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ và xét, công nhận sáng kiến cấp trường.

         Thay mặt Hội đồng khoa học công nghệ và Hội đồng sáng kiến, Tiến sỹ Chử Thị Hải, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng, phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Những năm qua, các đề tài khoa học công nghệ và sáng kiến đều được ứng dụng trên thực tế và góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, công tác phục vụ đào tạo của Nhà trường.

         Nhấn mạnh tiêu chí đề tài khoa học công nghệ và sáng kiến phải có tính mới, có khả năng ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, Tiến sỹ Chử Thị Hải đề nghị Hội đồng Khoa học công nghệ và Hội đồng sáng kiến đánh giá các đề tài khoa học công nghệ và sáng kiến một cách toàn diện, nghiêm túc, chính xác và khoa học nhằm nghiệm thu các sản phẩm khoa học đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề tài khoa học công nghệ hoặc sáng kiến cấp trường.

          Qua ba ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, Hội đồng khoa học công nghệ và Hội đồng sáng kiến đã nghiệm thu 09 đề tài khoa học công nghệ và 6 sáng kiến cấp trường năm học 2017 – 2018 của 15 nhóm tác giả, trong đó: 01 đề tài xếp loại xuất sắc, 04 đề tài xếp loại khá, 04 đề tài đạt yêu cầu; số sáng kiến được công nhận năm học 2017 – 2018 là 06 sáng kiến, các sáng kiến đều được xếp loại khá.

 

Tin và ảnh: Phòng KHCN&HTQT

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin liên quan