Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Chức năng của Phòng Đào tạo - Hướng nghiệp, tư vấn việc làm  

  Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng của Phòng Đào tạo – Hướng nghiệp, tư vấn việc làm

     Phòng Đào tạo - Hướng nghiệp, tư vấn việc làm thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường; Thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho người học. Giúp người học định hướng nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong học tập để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

2. Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo - Hướng nghiệp, tư vấn việc làm

a) Công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm, mở rộng quy mô, loại hình, ngành nghề đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Quản lý và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, phương thức đào tạo, kết quả đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức thực hiện và kiểm tra theo dõi tiến độ thực hiện chương trình đào tạo. Tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết về đào tạo và bồi dưỡng của Trường.

- Tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học/mô đun, thi tốt nghiệp; tham mưu và chuẩn bị các điều kiện xét được học tiếp, nghỉ học tạm thời, tạm ngừng tiến độ học hoặc buộc thôi học, xét công nhận tốt nghiệp, thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Quan hệ, trao đổi và phối hợp tham gia quản lý các lớp cao đẳng, đại học hệ vừa làm vừa học đối với các đơn vị liên kết đào tạo, tham mưu và triển khai tuyển sinh, xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp hình thức vừa làm vừa học, bồi dưỡng nghiệp vụ tại địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động nghiệp vụ sư phạm trong Nhà trường.

b) Công tác Hướng nghiệp, tư vấn việc làm

- Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông về nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, nghề được đào tạo, tạo cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho người học.

- Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các hội thảo, hội nghị về việc làm hoặc các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp.

- Liên lạc, phối hợp với những người đã từng học tập tại trường, các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động thực tập, thực hành, hướng nghiệp, tư vấn việc làm và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ người học.

c) Công tác hành chính, giáo vụ

- Dự thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Tham gia xây dựng kế hoạch, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ chuyên môn, quản lý thư viện, quản lý và phân phối sử dụng các loại thiết bị, tài liệu, sách báo… theo kế hoạch, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập trong Nhà trường.

- Làm tốt công tác hành chính, giáo vụ: nội quy, quy chế, các loại sổ sách, quyết định, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số loại văn bản sau: Giấy báo nhập học từng kỳ của học sinh, sinh viên hệ vừa làm vừa học (sau khi đã báo cáo Hiệu trưởng về nội dung và học phí); Xác nhận giấy báo giảng cho giảng viên các trường liên kết đào tạo; Giấy báo giảng cho giảng viên đi giảng dạy ở ngoài trường; Xác nhận kết quả học tập của học sinh, sinh viên.