Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Giới thiệu về phòng Tổ chức - Cán bộ  

PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN  BỘ

Điện thoại: 0215 3811 133

E-mail: Phongtochuc.dtec@gmail.com

 1. Quyết định thành lập

           Phòng Tổ chức - Cán bộ được thành lập theo quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (Trên cơ sở chia tách Phòng Tổ chức - Hành chính).

 2. Biên chế: Phòng có 06 viên chức

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Phạm Thị Chính Nghĩa

1984

Phó trưởng phòng

Thạc sỹ

0911028838

2

Lê Thị Thu Hương

1977

 

Thạc sỹ

0948979789

3

Phạm Tư Cường

1984

 

Cử nhân

0946380678

4

Vũ Thị Mến

1984

 

Thạc sỹ

0986752368

5

Đinh Vân Hồng

1988

 

Thạc sỹ

0911028881

6

Trần Thị Hoa

1989

 

Cử nhân

0911028883

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Phòng Tổ chức - Cán bộ thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về kiện toàn tổ chức, bộ máy; công tác nhân sự: quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức; người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức thực hiện các chính sách và chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động; công tác tổng hợp; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động.

3.2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức cán bộ

- Xây dựng và đề xuất các phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để giúp Hiệu trưởng hoạch định, xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao hằng năm để xây dựng phương án tuyển dụng, phân bổ cho từng đơn vị.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức, xây dựng kế hoạch, nội dung thi tuyển, xét tuyển viên chức; sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động và phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động bảo đảm cân đối phù hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, năng lực của viên chức.

- Quản lý hồ sơ của công chức, viên chức, người lao động; thực hiện bổ sung hồ sơ, nhận xét, đánh giá phân loại hằng năm đối với công chức, viên chức, người lao động để tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác quản lý.

- Tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đội ngũ viên chức và viên chức quản lý.

b) Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động trong Nhà trường (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, nâng bậc lương trước thời hạn, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho công chức, viên chức), theo dõi, quản lý cấp giấy nghỉ phép hằng năm, giấy giới thiệu cho công chức, viên chức, người lao động.

c) Công tác tổng hợp

- Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và Hiệu trưởng.

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác, tổng hợp các hoạt động của Nhà trường, thông báo kết quả họp Hội đồng thi đua hằng tháng.

d) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

- Tổ chức theo dõi và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động trong Trường theo quy định của pháp luật.

- Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

4. Các thành tích đã đạt được

+ Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc": Năm học 2004 – 2005; 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2009 – 2010; 2011 – 2012; 2012 - 2013; 2013 - 2014; 2015 - 2015; 2015 - 2016; 2016 - 2017.

+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2005 – 2006; 2007 - 2008.

+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013; năm học 2012 – 2013; 2014 – 2015; 2016 - 2017.