Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Cán bộ  

          1. Chức năng của Phòng Tổ chức - Cán bộ

          Phòng Tổ chức - Cán bộ thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về kiện toàn tổ chức, bộ máy; công tác nhân sự: quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức; người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức thực hiện các chính sách và chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động; công tác tổng hợp; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động.

          2. Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Cán bộ

         a) Công tác tổ chức cán bộ

         - Xây dựng và đề xuất các phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường.

        - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để giúp Hiệu trưởng hoạch định, xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao hằng năm để xây dựng phương án tuyển dụng, phân bổ cho từng đơn vị.

        - Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức, xây dựng kế hoạch, nội dung thi tuyển, xét tuyển viên chức; sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động và phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động bảo đảm cân đối phù hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, năng lực của viên chức.

        - Quản lý hồ sơ của công chức, viên chức, người lao động; thực hiện bổ sung hồ sơ, nhận xét, đánh giá phân loại hằng năm đối với công chức, viên chức, người lao động để tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác quản lý.

        - Tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đội ngũ viên chức và viên chức quản lý.

        b) Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức

        Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động trong Nhà trường (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, nâng bậc lương trước thời hạn, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho công chức, viên chức), theo dõi, quản lý cấp giấy nghỉ phép hằng năm, giấy giới thiệu cho công chức, viên chức, người lao động.

        c) Công tác tổng hợp

        - Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và Hiệu trưởng.

        - Xây dựng chương trình kế hoạch công tác, tổng hợp các hoạt động của Nhà trường, thông báo kết quả họp Hội đồng thi đua hằng tháng.

        d) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

        - Tổ chức theo dõi và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động trong Trường theo quy định của pháp luật.

        - Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật.