Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Quy chế đào tạo  
Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN của Bộ giáo dục và Đào tạo về người học tốt nghiệp TCCN
Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Hướng dẫn công tác tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2015
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. (Quy chế chi tiết xem tại file đính kèm).
Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia
Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.
Quy chế đào tạo TCCN ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày ngày 09 tháng 7 năm 2014
Quy chế đào tạo TCCN ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày ngày 09 tháng 7 năm 2014 (Thay thế Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 ...
Quy chế đào tạo liên thông lên cao đẳng, Đại học
Quy chế đào tạo liên thông cao đẳng, đại học.
Quy chế đào tạo
Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hình thức Vừa làm vừa học.
Quy chế đào tạo
Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ Chính quy!
Quy chế đào tạo Cao đẳng, Đại học theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo