Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Văn bản  
Kế hoạch công khai hoạt động của Trường năm học 2019 - 2020
Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương viên chức giáo dục nghề nghiệp
Cụ thể, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giảng viên GDNN và giáo viên GDNN quy định tại Thông tư 10/2018/TT-BNV và Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH, được áp dụng bảng lương tương ứng ...
Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
Ngày 01/6/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNV về việc quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
Ngày 01/6/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế ...
Công văn hướng dẫn về chế độ làm việc của nhà giáo
Chế độ chính sách của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Hướng dẫn tính phụ cấp đặc thù nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Ngày 10/8/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 113/2015/NĐ-CP về các chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
Những thay đổi về lương mà cán bộ, công chức, NLĐ cần biết
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/NĐ-CP về ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Nghị định số 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Ngày 01/02/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Quyết định số 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày 19/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
Cách tính lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ ngày 1-7-2018
Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức ...
Dự thảo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp
Nhằm quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trình độ cao đẳng trong các trường cao đẳng công lập. Bộ lao động ...
Công văn về việc tạm ngừng bổ nhiệm mới cấp phó các phòng ban đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh và cấp huyện
Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Tỉnh ủy Điện Biên ban hành công văn số 403/CV/TU ngày 08/12/2017 về việc tạm ngừng bổ nhiệm mới cấp phó các phòng ban đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh và cấp huyện từ ngày ...
03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018
Từ ngày 01/01/2018, những quy định mới về tiền lương, thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ có giá trị thi hành. Cụ thể như sau: