Phòng đào tạo - HN, TVVL
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế đào tạo
Văn bản liên quan đến đào tạo
Thông báo
Điểm thi
Lịch thi
Tốt nghiệp
Danh sách
Tin tức phòng
Tư vấn việc làm
  Phòng Tổ chức - Cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức Phòng
  Phòng HC - Tổng hợp
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KH - Tài Chính
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng Quản lý HSSV
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng T.Tra và ĐBCLGD
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Phòng KHCN & HTQT
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản
Thông báo
Tin tức phòng
  Tìm kiếm
  Thống kê truy cập
Tin tức phòng  
Báo cáo Tự đánh giá CTĐT 4 ngành nghề Trọng điểm QG năm 2018
Kế hoạch thanh tra toàn diện 20% đơn vị trực thuộc trường 2018 - 2019
Thông tư Số: 15/2017/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
TT Số: 28/2017/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Công văn số 1690/TCGDNN-KĐCL ngày 23/7/2018 HD ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm quốc gia của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, năm 2018
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, năm 2018
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 - 2019
Kế hoạch Thanh tra năm học 2018 - 2019
Thăm dò HSSV TN và nguoi SDLĐ về chất lượng giáo dục của nhà trường
Đánh giá xếp loại nhà giáo 2018
Kết quả đánh giá EFQM 2018
KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HĐ GIẢNG DẠY 2018